Ettevõttest

ME MÜÜME LAHENDUSI

Kes me oleme

GLASSOLUTIONS Baltiklaas on suurim klaaspakettide, lamineeritud klaasi ja karastatud klaasi tootja Eestis. Professionaalsus ja rahvusvaheline oskusteave on ettevõtte määravateks tugevusteks. Oma laiaulatusliku tootevalikuga ja pakutavate erilahendustega oleme kindlustanud endale turul juhtiva positsiooni. 

GLASSOLUTIONS Baltiklaas on osa ülemaailmselt tegutsevast ettevõttest SAINT-GOBAIN ning moodustab osa üleeuroopaliselt tegutsevast äriüksusest SAINT-GOBAIN GLASSOLUTIONS. Kuulumine SAINT-GOBAIN-gruppi tagab uuendusmeelsuse ja rahvusvahelisel tasandil oskus- ning juhtimisteabe kasutamise. GLASSOLUTIONS Baltiklaas kuulub koos auto esi-ja küljeklaase tootva üksusega Sekurit ning autoklaaside paigaldusega tegeleva GlassDrive-ga äriühingusse Saint-Gobain Glass Estonia SE.

GLASSOLUTIONS Baltiklaas pühendab jätkusuutlikkuse tagamiseks palju energiat ja vahendeid klienditeenindusele, personali koolitamisele, sisemise kvaliteedisüsteemi täiustamisele ning loomulikult kaasaegsete tehnoloogiate juurutamisele. Nende prioriteetide järgimine tagab  tipptasemel toodete ja teenuste pakkumise aknatootjatele, fassaadiehitajatele ning pädeva nõustamiskvaliteedi arhitektidele ja projekteerijatele kogu Eestis.

Saint-Gobain Glass Estonia äriüksus Baltiklaas teenindab vaid lepingulisi ärikliente.

Kvaliteet on meie edu alus

Baltiklaas tunnustab põhimõtet, et meie ettevõtte edu rajaneb meie toodete ja teenuste kvaliteedil. Kliendi vajaduste rahuldamiseks peab meie ettevõte üles näitama usaldusväärsust ja järjekindlust igapäevases töös ja asjaajamises.

Saint-Gobain Glassolutions osana toodab ja töötleb Baltiklaas klaasi ning klaastooteid vastavalt nõutavatele ja tunnustatud standarditele ja normidele.

Baltiklaasi tootmistegevus on vastavuses mitmete standarditega, kaasa arvatud:

 • EN 1279 Klaaspakett
 • EN 12150 Termiliselt karastatud klaas
 • EN 14179 Heat Soak testitud termiliselt karastatud klaas
 • EN 572-8 Ühekordne mõõtulõigatud klaas

Lisaks on Baltiklaasis toodetud klaaspaketid sertifitseeritud järgmiste riikide kvaliteedi märkidele:

 • Soome SFS/FI-märgistus
 • Rootsi P-märgistus
 • Vene PCT – sertifikaat

Baltiklaas on alati tähtsaks pidanud kõrgekvaliteetsete ja innovatiivsete toodete tarnimist kliendile. Seetõttu pöörame tootmises kõrgendatud tähelepanu kvaliteedile ja selle kontrollile. Äriüksus Baltiklaasi tootmiskontroll on juba alates 1996. aastast organiseeritud vastavalt Soome rahvusliku klaaspaketi standardi nõuetele ning sertifitseeritud SFS poolt. Kõrge kvaliteet on tagatud samuti moodsa masinapargiga ja kontrollitud toormaterjalide kasutamisega.

Alates 2006. aastast on Baltiklaasi kvaliteeditagamise süsteem organiseeritud vastavalt Euroopa harmoneeritud tootestandarditele (neil põhineb CE-märgistus), mis on allutatud Saint Gobaini poolsele sisekontrollile ning samuti sertifitseeritud TNO (Holland) poolt.

Kvaliteeditagamise süsteem on jagatud kolme tasandisse:

 1. Kvaliteedijuhtimissüsteem – mille abil on tagatud süsteemne lähenemine kvaliteedile (teadmiste ja dokumentide ühtne haldus, töötajate koolitus, mõõteseadmete kalibreerimine, masinate ennetav hooldus, reklamatsioonide ja sisemise praagi süsteemne haldus, korrigeerivad ja ennetavad tegevused)
 2. Tootmise sisemine kvaliteedikontroll, mis omakorda on jagatud kolmeks:
  1. Toormaterjalide kontroll
  2. Protsessi kontroll tootmise käigus
  3. Valmistoote statistiline kontroll
 3. Toodete ja toormaterjalide katsetamine ettevõttevälistes laborites.

Keskkond

Glassolutions – säästlik suhtumine ümbritsevasse looduskeskkonda

Saint-Gobain ettevõtted toetavad igati keskkonna- ja loodussäästlikku käitumist. Osana ettevõttest jagame ühist eesmärki olla säästvad keskkonnale.

“Saint-Gobain aims to become the reference in sustainable habitat. For us, sustainable development represents both a fantastic opportunity for growth and a daily responsibility. Our challenge is to save energy and protect the environment by helping to build healthy buildings that are comfortable to live in. This is a considerable opportunity that comes with an obligation to be above reproach in the way we conduct our business.”
 
Pierre-André de Chalendar
Chairman and Chief Executive Officer, Saint-Gobain

Teie klaas. Meie maailm.

Oleme pühendunud keskkonnasäästlikkusele. See ühtib meie ettevõtte väärtustega ja mõjutab meie käitumist igapäevaselt ettevõttes. Kontsern on defineerinud keskkonna poliitika põhiprintsiibid. Ettevõtte täisväärtuslike liikmetena oleme kohustatud tegutsema moel, mis võimaldab tagada puhas keskkond. Kõik ettevõtted ja nende töötajad peavad järgima keskkonnaalaseid printsiipe ja püüdlema eesmärkide poole.
 
Keskkonna eest hoolitsemine on üks põhiväärtustest ja see kajastub meie motos – “Teie klaas. Meie maailm”.
 

CO2 vähendamine

Kuna ehitiste energiatarve moodustab rohkem kui 40 % Euroopa energiatarbimisest ja umbes 35 % tekkivatest kasvuhoonegaasidest siis on äärmiselt vajalik üle vaadata (ehitus)materjalide mõju.
 
Glass for Europe (Euroopa klaasiühendus) poolt tellitud Hollandi tehniline uurimus tõi välja, et klaasil on oluline osa ehitiste energiakasutuses, näidates, et kui asendada Euroopa Liidus kõik ühekordse klaasiga aknad edasiarendatud, madala soojuskaoga topeltklaasidega akendega, oleks võimalik tekkiva CO2 kogust vähendada kuni 90 miljonit tonni aastas. See on kolmandik kogusest, mille võrra Euroopa Liit on võtnud eesmärgiks vähendada ehitiste kaudu tekkivat CO2 hulka.
 
Tänu meie olemasolevatele toodetele ja uurimus- ning arendusprogrammidele on Glassolutions’ il selge plaan aidata ehitiste omanikel vähendada energiatarbimist, energiakulusid ja energiakadu, keskendudes kolmele toote näitajale:
 

 1. Jõudlus
  • Tuginedes oma ekpertiisile ja teadmistele, on meie prioriteediks pidev innovatsioon, et tagada areng toote jõudluses, kvaliteedis, energiakasutuses ja vastupidavuses.
 2. Keskkond
  • Glassolutions’is oleme seadnud endale kindlaks eesmärgiks oma tegevuse keskkonnamõjude vähendamise oma tootmisprotsesside ja toodete täiustamise teel. Üheks selliseks näiteks on meie tehaste vastavus ISO 14001 keskonnastandardile.
 3. Kasutusmugavus
  • Glassolutions tooted panustavad elukvaliteedi parendamisse. Esmane on muidugi soojapidavus, mis aitab säästa energiat. Kaasa aitavad ka turvalised klaasid, mis pakuvad kaitset vandalismi, sissemurdmise, tule ja isegi plahvatuse eest, iseeneslikud klaasi puhastusprotsessid ning senisest parem mürasummutavus. Glassolutions pakub piirituid võimalusi sisekujunduse vallas ning seetõttu loob suurema kasutusmugavuse.

Jätkusuutlikkus

Saint-Gobain on maailmas elukeskkonna- ja ehitustoodete turgudel juhtpositsioonil. Me töötame välja ja pakume tooteid, mis parandavad hoonete tehnilisi näitajaid ning edendavad elu- ja töökeskkonda. Need on loodud tänapäeva ühiskonna vajadusi silmas pidades, mõjutamata negatiivselt homset maailma. Ligi kolmandiku meie müügist moodustavad tooted, millest on keskkonnale otseselt kasu (eelkõige tänu paremale energiatõhususele).

Meie tootmis- ja jaemüügiettevõtete tegevuses arvestatakse inimeste õigusi ja võimalusi, kaitstes samas meie planeeti. Me piirame loodusvarade ammendumist, täiustame materjalide ringlussevõttu ja taaskasutamist ning tagame oma töötajate tervishoiu ja heaolu, suutes nii positiivselt mõjutada jätkusuutlike heade tavade omaksvõtmist nendes valdkondades. Tänu meie suurusele ja ulatusele kehtib see ka väljaspool meie ettevõtteid. Haridus-, koolitus- ja teavitustegevuse ning ökoinnovatsiooni kaudu saame edendada jätkusuutlikkust ka meie enda tarnijate ning klientide seas. Glassolutions ettevõtetes kutsume seda kui Glass Forever, mis näitab meie pühendumist ehitada jätkusuutlikult. See on teekond, mida me tahame igal sammul jagada kõigi oma kolleegide ja koostööpartneritega. Loome üheskoos #GlassForever

Rohkem infot jätkusuutlikkuse kohta leite Saint-Gobain kodulehelt.

Müügilepingu üldtingimused

Seoses vajadusega ühtlustada SGG Estonia SE poolt klientidele müüdava kauba müügi üldtingimused ning tagada rakendatavate praktikate kooskõla kontserni poliitikaga, oleme kehtestanud allolevad müügilepingu üldtingimused.

Saint-Gobain Glass Estonia müügilepingu üldtingimused

Lisa nr. 1 Garantii ja kvaliteedinõuded

Lisa nr. 2 BU Baltiklaas tootmisvõimalused

Lisa nr. 3 Reklamatsiooni vorm

 

Sale of our products and services  is subjected to the General Terms and Conditions of the sale agreement of SGGE as below.

General Terms and Conditions of the sale agreement of Saint-Gobain Glass Estonia

Annex No. 1 Warranty and quality requirements

Annex No. 2 Technical capability of BU Baltiklaas

Annex No. 3 Complaint form